Algemene voorwaarden

van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid M91200 B.V., gevestigd te Delft (handelsregister KvK: 75092794)

pcboard

Artikel 1 – Begripsbepaling

1.1
Onder M91200 wordt in deze algemene voorwaarden verstaan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid M91200 B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Delft en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 75092794.

1.2

Onder opdrachtgever wordt in deze algemene voorwaarden verstaan degene aan wie M91200 een aanbieding heeft gedaan en/of degene met wie M91200 een overeenkomst heeft gesloten.

Artikel 2 – Algemeen / toepasselijkheid

2.1
Deze algemene voorwaarden zijn met uitsluiting van algemene voorwaarden van opdrachtgever van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij M91200 goederen en/of diensten onder welke benaming dan ook aan opdrachtgever aanbiedt of levert.

2.2

De toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Algemene voorwaarden en/of bedingen van opdrachtgever maken uitsluitend deel uit van een overeenkomst voor zover die voorwaarden en/of bedingen door M91200 uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 3 – Aanbiedingen

3.1
Alle aanbiedingen en andere uitingen van M91200, waar ook gepubliceerd of hoe ook gedaan, zijn steeds vrijblijvend en verplichten M91200 niet tot het sluiten van een overeenkomst met opdrachtgever. Een aanbod wordt in ieder geval geacht te zijn verworpen indien dit niet binnen een maand is aanvaard.

3.2
Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan M91200 verstrekte gegevens waarop M91200 haar aanbieding heeft gebaseerd.

3.3
Aan een door M91200 afgegeven voorcalculatie of kostenbegroting kunnen door opdrachtgever geen rechten of verwachtingen worden ontleend, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. Afbeeldingen, tekeningen, ontwerpen, schema´s, voorcalculaties, kostenbegrotingen en dergelijke die door M91200 zijn verstrekt, zijn voor M91200 niet bindend en zijn uitsluitend bedoeld om een algemene voorstelling te geven van hetgeen door M91200 wordt aangeboden.

Artikel 4 – Overeenkomst

4.1
Een overeenkomst komt tot stand zodra M91200 de opdracht schriftelijk bevestigt, dan wel met de uitvoering van de opdracht een aanvang maakt.

4.2
De inhoud van de overeenkomst strekt niet verder dan die werkzaamheden en/of levering die uitdrukkelijk in de aanbieding of opdrachtbevestiging worden genoemd of omschreven, waarbij de opdrachtbevestiging van M91200 prevaleert.

4.3
M91200 heeft het recht de met opdrachtgever overeengekomen werkzaamheden geheel of gedeeltelijk uit te besteden aan derden.

4.4
Indien M91200 op verzoek of met voorafgaande instemming van opdrachtgever werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de omvang of de inhoud van de overeengekomen werkzaamheden en/of prestaties vallen, zullen deze werkzaam-heden of prestaties door opdrachtgever worden vergoed volgens de overeengekomen tarieven en bij gebreke daarvan volgens de gebrui¬kelijke tarieven van M91200. M91200 is niet verplicht om aan een dergelijk verzoek te voldoen en zij kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten. Voor zover voor de dienstverlening een vaste prijs is overeengekomen, zal M91200 opdrachtgever desgevraagd schriftelijk informeren over de financiële consequenties van de extra werkzaamheden of prestaties.

Artikel 5 – Prijzen

5.1
Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen die van overheidswege zijn of worden opgelegd. Dit geldt tevens voor prijzen op basis van nacalculatie.

5.2
Alle prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst geldende wisselkoersen, invoerrechten, belastingen en heffingen.

5.3
Indien na de totstandkoming van de overeenkomst één of meer kostprijsbepalende factoren, waaronder begrepen de factoren genoemd in lid 2 van dit artikel, een verhoging ondergaan, is M91200 gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen.

Artikel 6 – Vergoeding van kosten en gederfde winst

6.1
Onverminderd het bepaalde in de artikelen 3 en 5 hebben partijen het recht de overeenkomst te ontbinden voor de toekomst, indien tijdens de uitvoering van een opdracht:

  • blijkt dat aanbiedingen en/of kostenbegrotingen met betrekking tot prototypeprints, PCB lay-outs c.a., (vervolg)kosten voor (serie) productie of andere kosten zullen worden overschreden;
  • blijkt dat de verstrekte opdracht met de ontwerp- en productietechniek van M91200 technisch niet uitvoerbaar is;
  • blijkt dat de door opdrachtgever in verband met de opdracht aangeleverde schema’s en/of andere gegevens onvolledig zijn of onjuistheden bevatten.

6.2
In dat geval is opdrachtgever evenwel gehouden tot betaling van alle gemaakte kosten (materialen, arbeidsuren en dergelijke) en de gederfde winst als door M91200 in voorkomend geval in redelijkheid vast te stellen.

Artikel 7 – Betaling

7.1
Onverminderd het bepaalde in het vijfde lid van dit artikel geschiedt betaling netto middels storting of overmaking op een door M91200 aangewezen bankrekening, binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Alle door M91200 kenbaar gemaakte prijzen zijn steeds in euro’s en opdrachtgever dient alle betalingen in euro’s te voldoen.

7.2
Alle betalingstermijnen zijn te beschouwen als fatale termijnen en derhalve is opdrachtgever na het verstrijken van deze termijnen in verzuim.

7.3
Indien opdrachtgever niet, niet tijdig of niet volledig betaalt, is hij, zonder dat een aanmaning of ingebrekestelling nodig is, over het openstaande factuurbedrag een rente verschuldigd gelijk aan de in de artikelen 6:119a en 6:120 lid 2 B.W. genoemde wettelijke rente, gerekend vanaf de vervaldatum tot en met de dag van betaling.

7.4
Alle op de invordering vallende kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, waaronder begrepen alle kosten berekend door externe deskundigen, zijn voor rekening van opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op minimaal 15% van de verschuldigde bedragen in hoofdsom, met een minimum van
€ 250,00.

7.5
M91200 heeft te allen tijde het recht om, met terzijdestelling van het bepaalde in het eerste lid van dit artikel, de te leveren producten onder rembours aan opdrachtgever te versturen of voorafgaand aan uitvoering van de werkzaamheden en/of de levering betaling te verlangen.

7.6
Opdrachtgever is niet gerechtigd tot opschorting van enige betaling en het recht van opdrachtgever om zijn eventuele vorderingen op M91200 te verrekenen wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 8 – Eigendomsvoorbehoud en rechten van opschorting

8.1
Alle aan opdrachtgever geleverde zaken blijven eigendom van M91200 totdat alle bedragen die opdrachtgever aan M91200 verschuldigd is op grond van de tussen partijen gesloten overeenkomst of overeenkomsten, of op grond van tekortkomingen in de nakoming van verbintenissen, waaronder vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, volledig aan M91200 zijn voldaan.

8.2
Opdrachtgever is, zolang hij bovenstaande vorderingen niet heeft voldaan, niet gerechtigd op de door M91200 geleverde zaken een pandrecht of een bezitloos pandrecht te vestigen en hij verbindt zich om tegenover derden die daarop een dergelijk recht willen vestigen te zullen verklaren dat hij niet tot het vestigen van een pandrecht bevoegd is. Voorts verbindt opdrachtgever zich geen akte te zullen ondertekenen waarin een pandrecht op de zaak wordt gevestigd in welk geval opdrachtgever zich aan verduistering schuldig zal maken.

8.3
In aanvulling op het in artikel 8.1 genoemde eigendomsvoorbehoud verbindt opdrachtgever zich om op eerste daartoe strekkend verzoek van M91200 een bezitloos pandrecht voor te behouden en voor zover nodig te vestigen op de door M91200 aan opdrachtgever in eigendom geleverde zaken en op de objecten waarin de door M91200 geleverde zaken zijn verwerkt, tot zekerheid van alle bestaande en toekomstige vorderingen van M91200, uit welken hoofde dan ook.

8.4
M91200 is door opdrachtgever gemachtigd om zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst geleverde zaken in haar macht te brengen, indien opdrachtgever zijn betalings-verplichtingen, niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, onverminderd het recht van M91200 op volledige schadevergoeding. Opdrachtgever verleent daaraan zijn volledige medewerking.

8.5
Rechten worden in voorkomend geval aan opdrachtgever verleend of overgedragen onder de voorwaarde dat opdrachtgever alle uit aan M91200 verschuldigde bedragen heeft voldaan.

8.6
De goederenrechtelijke gevolgen van het eigendomsvoorbehoud van zaken die worden geleverd aan een afnemer die buiten Nederland is gevestigd, worden beheerst door het recht van de staat waar die afnemer is gevestigd indien dat recht ter zake voor M91200 gunstigere bepalingen bevat.

8.7
M91200 is gerechtigd tot opschorting van haar verplichtingen uit hoofde van een overeenkomst met opdrachtgever en zij kan de in het kader van de overeenkomst ontvangen of gerealiseerde producten, gegevens, documenten, programmatuur en/of data-bestanden onder zich houden, ondanks een bestaande verplichting tot afgifte of overdracht, totdat opdrachtgever alle aan M91200 verschuldigde bedragen heeft voldaan.

Artikel 9 – Intellectuele eigendom

9.1
Alle rechten uit hoofde van intellectuele eigendom blijven berusten bij M91200.

9.2
Indien M91200 bereid is zich te verbinden tot overdracht van een recht van intellectuele eigendom, kan een zodanige ver¬bintenis slechts uitdrukkelijk en schriftelijk worden aangegaan. Indien partijen schriftelijk overeenkomen dat een recht van intellectuele eigendom ten aanzien van specifiek voor opdrachtgever ontwikkelde programmatuur, databestanden, apparatuur of andere materialen, over zal gaan op opdracht¬gever, tast dit het recht of de mogelijkheid van M91200 niet aan om de aan die ontwikkeling ten grondslag liggende onderdelen, algemene beginselen, ideeën, ontwerpen, algoritmen, docu¬mentatie, werken, programmeertalen, protocollen, standaarden en dergelijke, zonder enige beperking voor andere doeleinden te gebruiken en/of te exploiteren, hetzij voor zichzelf, hetzij voor derden. Evenmin tast de overdracht van een recht van intellec¬tuele eigendom het recht van M91200 aan om ten behoeve van zichzelf of een derde ontwikkelingen te doen die soortgelijk of ontleend zijn aan die welke ten behoeve van opdrachtgever zijn of worden gedaan.

9.3
Alle rechten van intellectuele eigendom op de door M91200 ontwikkelde of aan opdrachtgever ter beschikking gestelde producten, programmatuur, databestanden, apparatuur, of materialen zoals analyses, ontwerpen, (constructie)tekeningen, toelichtingen, documentatie, rapporten, bijlagen, aanbiedingen en dergelijke, evenals voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij M91200, haar licentiegevers of haar toeleveranciers. Opdrachtgever verkrijgt de gebruiksrechten die bij deze algemene voorwaarden, de schriftelijk tussen partijen gesloten overeenkomst en de wet uitdrukkelijk zijn toegekend. Een aan opdrachtgever toekomend recht tot gebruik is niet-exclusief, niet-overdraagbaar, niet-verpandbaar en niet- sublicentieerbaar.

9.4
Opdrachtgever zal geen aanduiding(en) betreffende enig intellectueel eigendom uit de producten, programmatuur, databestanden, apparatuur, materialen en dergelijke (doen) verwijderen of (laten) wijzigen.

9.5
Opdrachtgever staat er voor in dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan M91200 van producten, apparatuur, programmatuur, databestanden en/of andere materialen en/of ontwerpen, met het doel van gebruik, onderhoud, bewerking, installatie of integratie. Opdrachtgever vrijwaart M91200 tegen elke aanspraak van een derde die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruik, onderhoud, bewerken, installeren of integratie inbreuk maakt op enig recht van die derde.

Artikel 10 – Overmacht, opschorting, ontbinding

10.1
Indien M91200 door overmacht of andere buitengewone omstandigheden, zoals werkstakingen en uitsluiting, het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers van M91200, overheidsmaatregelen, algemene vervoersproblemen, pandemie, elektriciteitsstoring, storing van internet, datanetwerk- of telecommunicatiefaciliteiten, niet, niet tijdig of niet volledig in staat is haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst na te komen, heeft M91200 het recht de overeenkomst op een later tijdstip uit te voeren, ofwel bij verhindering de overeenkomst geheel of gedeeltelijk zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enigerlei schade.

10.2
Alle vorderingen van M91200 zijn terstond en geheel opeisbaar:

  • indien opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt;
  • indien het faillissement dan wel surseance van betaling van of door opdrachtgever wordt aangevraagd;
  • indien opdrachtgever door welke oorzaak dan ook de vrije beschikking over zijn vermogen of een gedeelte daarvan verliest of dreigt te verliezen.

M91200 heeft in dat geval het recht de overeenkomst met onmiddel¬lijke ingang te ontbinden of op te schorten, onverminderd haar recht op volledige schadevergoeding.

10.3
M91200 is te allen tijde gerechtigd, ook tijdens de uitvoering van een overeenkomst, de nakoming van haar verplichtingen op te schorten, totdat opdrachtgever op verzoek en ten genoegen van M91200 zekerheid heeft gesteld voor de nakoming van al zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst en/of vorige overeenkomsten. Het vorenstaande geldt ook bij opzegging van de kredietlimiet ten behoeve van opdrachtgever.

Artikel 11 – Levering, risico-overgang, levertijd

11.1
Levering geschiedt af magazijn M91200 en vervoer van zaken geschiedt steeds voor risico van opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. Vanaf de levering draagt opdrachtgever het risico voor alle directe of indirecte schade die aan of door de geleverde zaken of onderdelen daarvan ontstaat.

11.2
Opgegeven levertijden gelden bij benadering en zijn nimmer te beschouwen als fatale termijnen. Overschrijding van de levertijd door welke oorzaak ook, geeft opdrachtgever geen recht op schadevergoeding, noch op ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 12 – Klachten A – Algemeen

A12.1
Opdrachtgever dient onverwijld bij inontvangstneming van de zaken adequaat te controleren of de levering overeenstemt met zijn bestelling c.q. zijn opdracht.

A12.2
Klachten ter zake van geleverde zaken of verleende diensten worden door M91200 uitsluitend in behandeling genomen indien zij binnen 14 dagen na levering c.q. verrichting daarvan schriftelijk ter kennis van M91200 zijn gebracht.
Klachten ter zake van verstrekte facturen dienen uiterlijk 14 dagen na factuurdatum schriftelijk ter kennis van M91200 te zijn gebracht.
Na het verstrijken van deze termijnen wordt opdrachtgever geacht geleverde zaken, verrichte diensten of verstrekte facturen in orde te hebben bevonden.

A12.3
Bij (door)verkoop of de ingebruikneming van door M91200 ge-leverde zaken wordt opdrachtgever geacht deze in orde te hebben bevonden. Indien blijkt dat derden zonder voorafgaande kennis-neming en uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van M91200 reparaties en/of werkzaamheden aan de geleverde zaken hebben uitgevoerd, vervalt het recht om te klagen.

A12.4
Eventuele rechten uit hoofde van dit artikel gelden slechts voor opdrachtgever als eerste koper. Een klacht schort de verplichtingen van opdrachtgever voortvloeiende uit enige met M91200 gesloten overeenkomst niet op.

B – Prototype prints c.a. / testperiode

Onverminderd het onder A van dit artikel bepaalde, geldt – indien partijen zijn overeengekomen dat eerst een prototype zal worden vervaardigd – ten aanzien van prototypeprints, PCB lay-outs c.a. en productiedocumenten c.a. het navolgende:

B12.1
Opdrachtgever wordt geacht binnen 10 werkdagen (testperiode) na inontvangstneming van een prototypeprint adequaat te hebben gecontroleerd en getest of de prototypeprint overeenstemt met de bestelling c.q. opdracht van opdrachtgever.

B12.2
Klachten ter zake van de werking van de prototypeprint en ter zake van de uitvoering van de lay-out (daarvan) ten behoeve van designs en redesigns, dienen binnen 5 werkdagen na de testperiode, derhalve binnen 15 werkdagen na inontvangstneming van de prototypeprint, schriftelijk ter kennis van M91200 te zijn gebracht.

B12.3
Na het verstrijken van de in lid 2 genoemde termijnen wordt opdrachtgever geacht de prototypeprints en/of PCB lay-outs c.a. in orde te hebben bevonden, tenzij – ten aanzien van de termijnen – uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

B.12.4
Bij het verstrekken van opdracht tot (serie)productie en/of be- of verwerking van prototypeprints, PCB lay-outs c.a. en/of enig ander productiedocument aan M91200, of – al dan niet middels M91200 – aan derden, alsmede bij (door)verkoop, terbeschikkingstelling of ingebruikneming daarvan, wordt opdrachtgever geacht die zaken in orde te hebben bevonden.

Artikel 13 – Garantie

13.1
Opdrachtgever kan geen andere rechten op garanties doen gelden dan die welke voortvloeien uit de eventueel bij de geleverde zaken behorende fabrieksgarantie.

13.2
Een vergoeding uit hoofde van enige garantieverplichting van M91200 kan onverminderd het bepaalde in dit artikel nimmer meer omvatten dan herlevering of bewerking van de geleverde zaken, dan wel het in hoofdsom voor de geleverde zaken door opdracht-gever verschuldigde bedrag en mits de ondeugdelijke zaken in dezelfde staat als waarin deze zijn geleverd door M91200 dor M91200 retour zijn ontvangen, één en ander ter keuze van M91200.

13.3
Bij (door)verkoop of ingebruikneming van door M91200 geleverde zaken wordt opdrachtgever geacht deze in orde te hebben bevonden. Eventuele rechten uit hoofde van dit artikel gelden slechts voor opdrachtgever als eerste koper.

13.4
Indien blijkt dat derden zonder voorafgaande kennisneming en uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van M91200 reparaties en/of werkzaamheden aan de geleverde zaken hebben uitgevoerd, vervalt iedere aanspraak op garanties, althans vervalt iedere garantieverplichting zijdens M91200.

Artikel 14 – Aansprakelijkheid en vrijwaring

14.1
Onverminderd de garantiebepalingen sluit M91200 uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid jegens opdrachtgever uit voor alle schade, uit welke hoofde dan ook ontstaan, daaronder begrepen alle directe en indirecte schade, zoals bedrijfsschade of gevolgschade, waaronder schade ontstaan als gevolg van het gebruik of de be- of verwerking van door M91200 geleverde zaken of verleende diensten, behoudens indien en voor zover de schade het direct gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van M91200.

14.2
M91200 vervaardigt de door opdrachtgever bestelde producten volgens de door opdrachtgever aan M91200 aangeleverde elektronische schema’s. M91200 is nimmer aansprakelijk voor de juistheid van deze schema’s of de goede werking van het door M91200 geleverde product in de uiteindelijke applicatie. M91200 is evenmin aansprakelijk voor door opdrachtgever aangeleverde ontwerpen voor de door M91200 geleverde producten.

14.3
M91200 staat er op geen enkele wijze voor in dat door haar gelever¬de zaken of verleende diensten, of producten die mede bestaan uit door M91200 geleverde apparatuur, programmatuur of andere materialen, voldoen aan de voorwaarden voor het mogen (laten) aanbrengen van een CE-markering of voor het kunnen over¬handigen van een conformiteitverklaring of voor het verkrijgen van enig keurmerk of certificaat. M91200 is nimmer aansprakelijk voor enigerlei schade voortvloeiende uit of verband houdende met het niet voldoen aan de voorwaarden voor het mogen (laten) aanbrengen van een CE-markering of voor het mogen overhandigen van of de inhoud van een conformiteitverklaring of voor het niet verkrijgen van enig keurmerk of certificaat.

14.4
M91200 is nimmer aansprakelijk voor enigerlei schade voort-vloeiende uit of verband houdende met werkzaamheden die door haar zijn uitbesteed aan derden en/of door derden aan haar geleverde producten.

14.5
Indien en voor zover er op M91200 enige aansprakelijkheid mocht rusten, uit welken hoofde dan ook, daaronder uitdrukkelijk begrepen iedere tekortkoming in de nakoming van een met opdrachtgever overeengekomen garantieverplichting, is deze aansprakelijkheid, voor zover deze niet is uitgesloten, te allen tijde beperkt tot de waarde van hetgeen M91200 heeft geleverd, welke waarde zal worden vastgesteld aan de hand van de factuur die betrekking heeft op de levering, met dien verstande dat M91200 uitsluitend aansprakelijk zal zijn tot een bedrag van maximaal
€ 5.000,- per schadegeval of samenhangende reeks van schadegevallen.

14.6
Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij M91200 meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen M91200 vervalt door het enkele verloop van achttien maanden na het ontstaan van de vordering, of zoveel eerder dat opdrachtgever de schade had kunnen onderkennen, tenzij opdrachtgever vóór het verstrijken van die termijn een rechtsvordering tot vergoeding van de schade bij M91200 heeft ingesteld.

14.7
Opdrachtgever vrijwaart M91200 voor alle aanspraken van derden wegens schade, opgetreden door of in verband met de door M91200 geleverde zaken of verleende diensten.

14.8
Opdrachtgever vrijwaart M91200 voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in het product of systeem dat door opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door M91200 geleverde apparatuur, programmatuur of andere materialen, tenzij en voor zover opdrachtgever bewijst dat de schade is veroorzaakt door die apparatuur, programmatuur of andere materialen.

14.9
Het bepaalde in dit artikel evenals alle andere beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid genoemd in deze algemene voorwaarden gelden mede ten gunste van alle (rechts)personen waarvan M91200 zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient.

Artikel 15 – Toepasselijk recht en geschillen

15.1
Op overeenkomsten tussen M91200 en opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, behoudens het in artikel 8.6 bepaalde.

15.2
Alle geschillen tussen M91200 en opdrachtgever zullen, indien een geschil tot de wettelijke bevoegdheid van de Rechtbank behoort, aan de Rechtbank Midden-Nederland worden voorgelegd, onverminderd de bevoegdheid van M91200 om het geschil aan de volgens de wet bevoegde rechter voor te leggen.

Inventive all the way
Samen sleutelen aan het DNA van een nieuw product!
Tot en met het vervolg daarop, de productie.

Een goed ontworpen printplaat is veel meer dan een schakel in een keten. Deze elektronische component kan de functionaliteiten vergroten, de kostprijs verlagen, de kwaliteit van het eindproduct verbeteren. Dat kan, maar het is niet altijd het geval.

De aim for fame van M91200 is dat we vanaf het eerste begin – iemand heeft een idee – dat kunnen vertalen in elektronicacomponenten die dat idee niet alleen mogelijk kunnen maken, maar ook nog tegen een aantrekkelijke kostprijs.

We analyseren de productgedachte, vertalen die naar een functioneel ontwerp waarbij al rekening wordt gehouden met latere stadia, zoals (massa)productie. In nauwe samenwerking met de productontwikkelaars en designers.